AseptoStar reinigingsmiddel 24kg

Asepto STAR, is een geavanceerd chloorhoudend alkalisch product met uitstekende reinigende en desinfecterende eigenschappen.

Het product is geschikt voor elk type standaard melkapparatuur, inclusief koeltanks. Asepto STAR voldoet aan de voorschriften volgens de biocide verordening (No. 528/2012).

NL-toelating. Dit product is enkel toegelaten voor gebruik in Nederland

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Inhoud: 24kg

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenverklaringen:
H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende gevarenaanduidingen: EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

Voorzorgsmaatregelen:
Preventie:
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

EAN-code

4028162321357

Merk

Inhoud

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar boven
0,00
0
0
Subtotal: 0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.