Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van VOF SIETSE JORNA gevestigd te WIRDUM, Werpsterdyk 9 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nr. 01058441

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen VOF Sietse Jorna, hierna te noemen verkoper, en een koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VOF Sietse Jorna voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes / Orderbevestigingen

 1. Alle door VOF Sietse Jorna uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.
 2. VOF Sietse Jorna kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door koper wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangt van de aanvaarding te herroepen.
 3. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn/ verkoopauto van Sietse Jorna te Wirdum.
 2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
 3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd

De door VOF Sietse Jorna opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders in overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de koper VOF Sietse Jorna schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is VOF Sietse Jorna er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

Artikel. 6 Garantie

 1. VOF Sietse Jorna garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp-en fabricagefouten gedurende een periode van 1 maand na levering.
 2. Indien de geleverde zaak een materiaal-, ontwerp-of fabricagefout vertoont heeft de koper het recht op herstel van de zaak. Verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 3. De garantie geldt niet, indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling op de koper de zaak na aflevering van samenstelling en/ofaard geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt dan wel beschadigd of overgepakt heeft.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door VOF Sietse Jorna geleverde zaken blijven het eigendom van VOF Siete Jorna totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met VOF Sietse Jorna gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 2. Door VOF Sietse Jorna geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VOF Sietse Jorna danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin VOF Sietse Jorna haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VOF Sietse Jorna zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht VOF Sietse Jorna zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen

 1. De koper dient de gekochte zaken bij levering -of zo spoedig daarna als mogelijk -te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: -of de juiste zaak is geleverd; -of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken -aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
 2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2 dagen na levering aan VOF Sietse Jorna te melden.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk te melden aan VOF Sietse Jorna.

Artikel 9. Prijsverhoging

 1. Indien VOF Sietse Jorna met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is VOF Sietse Jorna niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.

Artikel 10. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant bij aflevering plaats te vinden.
 2. Indien VOF Sietse Jorna zulks nodig acht kan VOF Sietse Jorna van de koper een aanbetaling verlangen ter hoogte van 25! van het totale verschuldigde bedrag bij aflevering
 3. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door VOF Sietse Jorna aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 4. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1! per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van VOF Sietse Jorna en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper in het geval van een geldvordering verschuldigd:
  • over de eerste € 3.000,-15!
  • over het meerdere tot € 6.000,-10!
  • over het meerdere tot € 15.000,-8!
  • over het meerdere tot € 60.000,-5!
  • over het meerdere 3!
 2. Indien VOF Sietse Jorna aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.

VOF Sietse Jorna is jegens koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 1. Voor schade als gevolg van een gebreke in het geleverde is VOF Sietse Jorna slechts aansprakelijk voor zover hij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van verzekeringsuitkering.
 2. VOF Sietse Jorna is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper
 3. Overigens is de aansprakelijkheid van VOF Sietse Jorna beperkt tot de door koper geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van verkoper. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien verkoper hiertegen verzekerd had behoren te zijn tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.
 4. De door VOF Sietse Jorna te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door koper te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door koper geleden schade.

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop VOF Sietse Jorna geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij VOF Sietse Jorna daaronder begrepen.
 2. VOF Sietse Jorna heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings-en andere verplichtingen van VOF Sietse Jorna opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VOF Sietse Jorna niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien VOF Sietse Jorna bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

VOF Sietse Jorna blijft bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen VOF Sietse Jorna en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Retouren

 1. Retouren dienen voor verzending telefonisch gemeld te worden aan VOF Sietse Jorna alvorens deze te retourneren aan de verkoper.
 2. Retourzendingen dienen altijd gefrankeerd te worden aangeboden, eventueel ten onrechte betaalde portokosten zullen achteraf gecrediteerd worden.
 3. Zendingen die niet voldoen aan de door VOF Sietse Jorna gestelde voorwaarden zullen worden geweigerd.
 4. Retouren dienen aangeboden te worden op: Werpsterdyk 9, 9088 BZ Wirdum.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de transactie.

Scroll naar boven
0,00
0
0
Subtotal: 0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.