Kopersulfaat 25kg

88,95

(€ 107,63 incl. 21% BTW)
Artikelnummer: 300021 Categorieën: , ,

Kopersulfaat is een klauwverzorgingsmiddel dat uitstekend in water oplost en zich goed aan de klauw hecht. Kopersulfaat wordt vaak in combinatie met Formaline gebruikt.

Dosering: 5kg Kopersulfaat op 100 liter water.

Inhoud: 25kg

Let op: kopersulfaat is enkel bestemd voor professioneel gebruik.

Signaalwoord (CLP): Waarschuwing

Gevarenaanduidingen (CLP)
H302 – Schadelijk bij inslikken.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)
P273 – Voorkom lozing in het milieu.
P280 – Beschermende kledij dragen.
P301+P312 – NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad in de bijlage.

Door het gewicht van dit product bedraagt de minimale bestelhoeveelheid 10 stuks.

EAN-code

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar boven
0,00
0
0
Subtotal: 0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.