P3-Incidin 03 10kg

99,95

Prijs inclusief 21% BTW 120,94
Artikelnummer: 300086 Categorie:

Vloeibaar desinfectiemiddel voor stallen en bijbehorende ruimten, laarsontsmettingsbakken, transportmiddelen e.d. Ecolab P3 Incidin wordt veel gebruikt in de varkenshouderij, rundveehouderij, kalverenhouderij en pluimveehouderij.

– Ideaal ontsmettingsmiddel voor de laarzenontsmettingsbak
– Dood schimmels, bacteriën, gisten en virussen
– Snelle werking
– Onbeperkt houdbaar

Werkt tegen bacterien, schimmels, virussen en gisten zoals: Blaasjesziekte, S.V.D. 1 , Varkenspest, Aujeszky, Pseudovogelpest, Hondenhepatitus, Mond- en Klauwzeer, Vaccinia en werkzaam tegen Brucella bacteriën, Coli’s en Salmonella bacteriën, IBP-IPV, Rota Corona, Reo, Parvo en Paramyxo virussen volgens DVG-lijst d.d. 25 maart 1987.

Dosering: 1,5 ltr. op 100 ltr. water (1.5%)

Ontsmetten: Insproeien met lagedruk. Bij gebruik van een hogedrukspuit, de druk in de laagste stand zetten (maximaal 10 atmosfeer)
Let op: SPROEIEN, niet vernevelen!

Werkzame stof(fen): formaldehyde, glutaaraldehyde, alkyldimethylbenzylammoniumchloride, didecyldimethylammoniumchloride

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

NL-toelating. Dit product is enkel toegelaten voor gebruik in Nederland.

Inhoud: 10kg

Wilt u een passende offerte ontvangen voor reinigings- of desinfectiemiddelen? Neem dan contact op met ons op via info@sietsejorna.nl of 058-255 2129.

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenverklaringen:
H302 + H312 + H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H334 Kan bij inademing allergie-of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. H400 Zeer giftig voor

Voorzorgsmaatregelen:
Preventie:
P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P285 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Maatregelen:
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/ afdouchen. P304 + P341 NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: formaldehyde, glutaraldehyde.

Het product nooit met andere producten mengen! Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten – i.v.m. chloorgas vorming.

EAN-code

4028162213553

Merk

Inhoud

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar boven