Pho Cid robotzuur 22kg

Artikelnummer: 300249 Categorie: Prijs op aanvraag

Pho Cid R is een zuur reinigingsmiddel voor de reiniging en ontkalking van het melkwinningsmateriaal inclusief melkrobotreiniging. Bevat geen zwavelzuur en fosforzuur. Cid Lines melkreinigingszuur Pho Cid R is samengesteld op basis van citroenzuur.

Geschikt voor:
– Lely astronaut
– Fullwood merlin
– SAC RDS Futurline
– Insentec galaxy
– Boumatic proflex

Gebruiksaanwijzing:
Pho Cid R is geschikt voor periodieke of dagelijkse zuurreiniging, bij voorkeur na het melken ’s morgens.

– Voorspoelen met lauw water
– Circuleer een oplossing Pho Cid R (0.5%) in water van 50º à 95ºC, gedurende 8-15 min.
– Daarna afspoelen met koud, zuiver water.
– In melkrobots: Gebruik een oplossing van 0.5%

Lees voor gebruik het etiket.

Inhoud: 22kg

Wilt u een passende offerte ontvangen voor reinigingsmiddelen en dip/spray middelen? Neem dan contact op met ons op via info@sietsejorna.nl of 058-255 2129.

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenaanduidingen (CLP):
H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP):
P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P303 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen. P305 – BIJ CONTACT MET DE OGEN Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist. P301+P330+P331+P310+P321 – NA INSLIKKEN De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist.

Inhoud

Merk

EAN-code

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar top