Kenocid 2100 robot borstelreiniging 22kg

Artikelnummer: 300248 Categorie: Prijs op aanvraag

Kenocid 2100 robot is een ontsmettingsmiddel voor borstelreiniging in melkrobots, houdt de voorbehandelborsteltjes zuiver en voorkomt kruisbesmetting. Op basis van biologisch afbreekbare actieve stoffen met uiterst snelle werking. Kenocid 2100 is een ontsmettingsmiddel op basis van actief gestabiliseerd perazijnzuur. Ideaal voor plaatsen waar geen chloor gebruikt mag worden en waar schuim niet welkom is.

Een goede reinigingswijze voor de melkinstallatie:
1. Van de tank ontkoppelen en de melkfilter verwijderen
2. De melkstellen afspoelen en klaarzetten voor reiniging
3. Onmiddellijk na de melkbeurt met lauw water afspoelen (vóór het afkoelen)
4. Wasfase (65-80°C, 5-10min)
5. Doorspoelen (met koud water, totdat alle chemische resten zijn verwijderd)

Lees voor gebruik het etiket.

Merk: Cid Lines

Inhoud: 22kg

Wilt u een passende offerte ontvangen voor reinigingsmiddelen en dip/spray middelen? Neem dan contact op met ons op via info@sietsejorna.nl of 058-255 2129.

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Gevaar

Gevaarlijke bestanddelen: Waterstofperoxide; Azijnzuur

Gevarenaanduidingen (CLP):
H242 – Brandgevaar bij verwarming. H290 – Kan bijtend zijn voor metalen. H302+H312+H332 – Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing. H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP):
P210 – Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P273 – Voorkom lozing in het milieu. P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+P352 – BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P308+P311 – NA (mogelijke) blootstelling: een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.

EUH zinnen: EUH071 – Bijtend voor de luchtwegen.

Inhoud

Merk

EAN-code

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar top