DM Clean R robotreinigingsmiddel 25kg

Artikelnummer: 300265 Categorie: Prijs op aanvraag

Cid Lines DM Clean R is een sterk alkalisch reinigingsproduct voor de melkrobot. DM Clean R is een chloorvrij reinigingsmiddel en heeft uitstekende ontvettende eigenschappen en is ideaal voor gebruik in zacht tot medium hard water. Het reinigingsmiddel wordt veel gebruikt in de voedingsindustrie en landbouw.

Geschikt voor:
– Lely (A2 t/m A5)
– Fullwood Merlin
– SAC RDS Futureline
– Insentec Galaxy
– Boumatic Proflex

Specificaties:
Fysische toestand: Vloeibaar
Kleur: Kleurloos
pH: 12.1 (1%)
Oplosbaarheid in water: 100%
Merk: Cid Lines

Lees voor gebruik het etiket.

Inhoud: 25kg

Wilt u een passende offerte ontvangen voor reinigingsmiddelen en dip/spray middelen? Neem dan contact op met ons op via info@sietsejorna.nl of 058-255 2129.

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenaanduidingen:
H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen:
P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. P304+P340 – NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Inhoud

Merk

EAN-code

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar top