Romit BF 21kg (robotborstelreiniging)

Oxidatief werkend en licht zuur ingesteld hygiëneproduct voor een snelle reiniging van de melkklauwen tussen de melkbeurten door. Ideaal ter voorkoming van kruisbesmetting.

Eigenschappen: Romit BF werkt snel en effectief als ‘Back-Flushing’, waarbij de melkklauwen tussen de melkbeurten door worden gereinigd. Hierdoor reduceert u het risico op kruisbesmetting.
Economisch in gebruik; lage concentraties bieden al een uitstekend resultaat.
Productgegevens: Unieke formulering gebaseerd op de doeltreffendheid van Perazijnzuur producten.
Een snelle reiniging met al een goed resultaat na luttele seconden.

Kan zowel in automatische als in handmatige toepassingen worden gebruikt.

Inhoud: 21kg

Wilt u een passende offerte ontvangen voor reinigingsmiddelen en dip/spray middelen? Neem dan contact op met ons op via info@sietsejorna.nl of 058-255 2129.

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Gevaar

Gevarenverklaringen:
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend. H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H302 + H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:
Preventie:
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

Maatregelen:
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: waterstofperoxide, azijnzuur, perazijnzuur.

Het product nooit met andere producten mengen! Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten – i.v.m. chloorgas vorming.

EAN-code

4028162303742

Merk

Inhoud

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar boven
0,00
0
0
Subtotal: 0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.