Horolith robotzuur 24kg

HorolithRobot is een zuurhoudend product voor reiniging van AMS en het verwijderen van minerale afzettingen.

Geschikt voor elk AMS, bij voorkeur bij reinigingsprogramma‘s waarbij gebruik wordt gemaakt van hittereiniging. Het kan ook worden gebruikt voor het reinigen van andere melkapparatuur, inclusief koeltanks. De Robot producten zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in AMS

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Inhoud: 24kg

Wilt u een passende offerte ontvangen voor reinigingsmiddelen en dip/spray middelen? Neem dan contact op met ons op via info@sietsejorna.nl of 058-255 2129.

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord:Gevaar

Gevarenverklaringen:
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen:
Preventie:
P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: Fosforzuur.

Het product nooit met andere producten mengen! Niet mengen met bleek- of andere chloorhoudende producten – i.v.m. chloorgas vorming.

EAN-code

4028162321760

Merk

Inhoud

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar boven
0,00
0
0
Subtotal: 0,00

Geen producten in de winkelwagen.

Geen producten in de winkelwagen.