Pho Cid melkstalreinigingszuur 25kg

Artikelnummer: 300369 Categorie: Prijs op aanvraag

Pho Cid is een melkstalzuur voor de reiniging en ontkalking van het melkwinningsmateriaal. Pho Cid wordt gebruikt voor het ontkalken en ontijzeren van leidingen en (koel)tanks. Wordt afwisselend met DM Cid gebruikt. Cid Lines melkreinigingszuur Pho Cid is samengesteld op basis van fosfor- en zwavelzuur.

Gebruiksaanwijzing:
Pho Cid is geschikt voor periodieke of dagelijkse zuurreiniging, bij voorkeur na het melken ’s morgens. Voorspoelen met lauw water. Circuleer een oplossing Pho Cid van 50g/10L (0.5%) in water van 40º à 70ºC, gedurende 8-15 min. Daarna afspoelen met koud, zuiver water.

Lees voor gebruik het etiket.

Inhoud: 25kg

Wilt u een passende offerte ontvangen voor reinigingsmiddelen en dip/spray middelen? Neem dan contact op met ons op via info@sietsejorna.nl of 058-255 2129.

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord (CLP): Gevaar
Gevaarlijke bestanddelen: Fosforzuur; Zwavelzuur

Gevarenaanduidingen (CLP):
H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP):
P260 – Damp, Spuitnevel, Nevel niet inademen.
P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
P304+P340 – NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P501 – Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Inhoud

Merk

EAN-code

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar top