DM Cid reinigingsmiddel 240kg

Artikelnummer: 300370 Categorie: Prijs op aanvraag

Cid Lines DM Cid is een alkalisch chloorhoudend reinigings- en ontsmettingsmiddel voor de gehele voedingsindustrie. DM Cid is speciaal ontwikkeld voor het reinigen en ontsmetten van (melk)leidingen en (koel)tanks en alle oppervlakken in de voedingsindustrie. Het aanwezige natriumhypochloriet geeft een perfect ontsmettingsresultaat.

– Snelle desinfecterende werking
– Uitstekende ontvetting en eiwitverwijdering
– Chloorhoudend

Melkwinningsapparatuur gebruiksaanwijzing:
Voorspoelen met schoon (koud) water. Vervolgens reinigen en desinfecteren met 0,5% DM Cid oplossing (5ml per liter water)
gedurende 15 minuten bij een temperatuur van ± 60ºC. Naspoelen met schoon koud water.

Cid Lines DMCid reinigingsmiddel is verkrijgbaar in 25kg, 60kg en 240kg.

Geschikt voor:
– Delaval VMS
– GEA VMS
– Melkkoeltanken & melkmachines

Technische eigenschappen:
Fysieke vorm: vloeistof
Werkzame stof: Natriumhypochloriet (45,6 g/l als actieve chloor)
Toelating nummer: 12164 N

Specificaties:
Merk: Cid Lines
Type: DM Cid
Inhoud: 240 kg

Gebruik biociden veilig, lees voor gebruik het etiket.

Wilt u een passende offerte ontvangen voor reinigingsmiddelen en dip/spray middelen? Neem dan contact op met ons op via info@sietsejorna.nl of 058-255 2129.

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord (CLP) : Gevaar

Gevarenaanduidingen (CLP):
H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H410 – Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP):
P260 – Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 – Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331 – NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
P305+P351+P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P363 – Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P303+P361+P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar)Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Merk

Inhoud

EAN-code

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar top