Inciprop Hoof D klauwdesinfectie 21kg

Artikelnummer: 300331 Categorie: Prijs op aanvraag

Ecolab Inciprop Hoof D klauwdesinfectieproduct voor koeien, schapen en varkens te gebruiken in voetbaden.

Formaline vrij. Inciprop Hoof-D reinigt, desinfecteert en verzorgt beschadigde klauwen. Is zeer effectief door de combinatie van quarternaire ammonium verbindingen, glutaaraldehyde en metaalzouten. Is effectief bij lage temperaturen en hoge waterhardheden.

Toepassing:
Te gebruiken in een concentratie van 1 tot 3 liter op 100 liter water voor doorloopbaden. Voor individuele spray-behandeling: 500-1000 ml. op 10 liter water.

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

NL-toelating. Dit product is enkel toegelaten voor gebruik in Nederland, uitstluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Signaalwoord: Gevaar

Gevarenverklaringen:
H302 + H332 – Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 – Kan bij inademing allergie-of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400 – Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:
P273 – Voorkom lozing in het milieu.
P280 – Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P284 – Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.

Maatregelen:
P303 + P361 + P353 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
P304 + P340 – NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P305 + P351 + P338 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 – Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

EAN-code

4028162293500

Merk

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar boven