Hypred Podocur SV 24kg

187,85

Prijs inclusief 21% BTW 227,30
Artikelnummer: 300145 Categorieën: , ,

Kersia (Hypred) Podocur SV is speciaal ontwikkeld voor individuele behandelingen per koe. Podocur SV desinfecteert de klauwen op een uiterst efficiënte manier en draagt bij aan een optimale klauwhygiëne. Door het structureel toepassen van Podocur SV op de gehele koppel werkt u preventief aan optimale klauwgezondheid, de frequentie hiervan is sterk afhankelijk van de infectiedruk op het bedrijf. Voor koppelbehandeling kunt u het best eerst de klauwen schoon spuiten en daarna met een drukspuit met verlengde sproeilans Podocur onverdund toepassen.

Podocur SV; hét alternatief voor formaline en kopersulfaat!

Podocur SV zorgt voor optimale desinfectie van de klauw op de meest voorkomende bacteriën en gisten. Podocur SV is ideaal voor individuele behandelingen en geeft efficiënte langdurige werking.

Eigenschappen:
– Optimale desinfectie van de klauw op de meest voorkomende bacteriën, en gisten.
– Ideaal voor individuele behandelingen.
– Werkt uitstekend in koude weersomstandigheden.
– Makkelijk in gebruik.
– Efficiënte langdurige werking.
– Ruikt niet of nauwelijks.

Werkzame stoffen:
– Gluteraldehyde
– Benzalkoniumchloride
– Aluminiumsulfaat
– Kopersulfaat
– Zinksulfaat

Dosering:
Voor individuele behandeling wordt gebruik van Podocur SV in een onverdunde vorm aangeraden.

Toelating nummer: 13687 N

Inhoud: 24kg

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Gevaar

Bevat : Gluteraldehyde+ Aluminiumsulfaat 14H2O+ Kopersulfaat pentahydraat+ Zinksulfaat hexahydraat+ Quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden.

Gevaaraanduiding:
H302: Schadelijk bij inslikken. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H332: Schadelijk bij inademing. H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
P102: Buiten bereik van kinderen bewaren. P260: Damp/spuitnevel niet inademen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P285: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P333 + P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P304 + P340: NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P342 + P311: Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P362 + P364: Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P501: De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Merk

Inhoud

EAN-code

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Bijlagen

Scroll naar boven