Hoof-fit Clean & Control 20ltr

67,36

Prijs inclusief 21% BTW 81,51
Artikelnummer: 100744 Categorieën: , ,

Intracare Clean & Control is speciaal ontwikkeld voor in voetbaden van melkvee. Clean & Control is een speciaal desinfectiemiddel zonder formaline, maar zeer effectief tegen micro-organismen die klauwproblemen veroorzaken.

– Voor het afdoden van ontsteking veroorzakende bacteriën
– Voor het voorkomen van nieuwe infecties
– Bevat geen formaline of antibiotica (formalinevrij)
– Optimale hechting aan de klauw
– Zorgt voor een optimale conditie van de klauw
– Verzorgende werking voor huid rondom de klauw
– Bevat geen bijtende stoffen, vriendelijk voor de koe

Het breed spectrum desinfectantia pakt ieder op eigen manier de ziekteverwekkende micro-organisme aan. Dankzij de hulpstoffen dringen de actieve elementen diep in de huid (rondom de klauw). Het geeft de huid en de klauwen de juiste zorg en middelen die het nodig heeft, bestrijdt bacteriën en werkt preventief tegen klauwinfecties. De hechtingsmiddelen zorgen voor een langere contacttijd. Hoof-fit Clean & Control helpt bij het bestrijden van Mortellaro!

Afwisselend met Hoof-fit Bath heeft u een sterke combinatie in huis tegen klauwproblemen.

Dosering: Gebruik bij beide behandelschema’s een dosering/oplossing van 5% Hoof-fit Clean & Control.

Behandelschema (Afb. 2)
Om een goed resultaat te behalen met Intra Clean & Control hebben we een tweetal behandelschema’s opgesteld:
1. Intensief programma: voor als er veel klauwproblemen zijn.
2. Routine programma: voor als de klauwproblemen voor een groot deel onder controle zijn.

Diersoort: rund
Registratienummer: 1903N

Inhoud: 20 liter

Veiligheidsinformatie:
Signaalwoord: Gevaar

H-zinnen
H302 Schadelijk bij inslikken. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P- zinnen
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/ spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/gelaatbescherming dragen. P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P342 + P311 Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRIUM of een arts raadplegen. P501: Inhoud / verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijke goederen / chemisch afval.

EAN-code
Merk

Inhoud

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

Scroll naar boven